ทำเนียบบุคลากร

  
 สุบรรณ  ดาวังปา
.
Suban Dawangpa
.
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
dawangpa50@esdc.go.th
.
08-9840-1481
  
สุปรียา  จันทะเลิศ
 Supreeya Jantalerd
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
supreeya48@esdc.go.th
.
06-3008-8579
  
 ศิริ  เชียงบาล
Siri Chengban 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Siri99333@esdc.go.th
.
09-1056-7458
 
 
 นวลอนงค์  สุวรรณเรือง
Nualanong Suwannaroung 
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
katae_suwan@esdc.go.th
.
09-8102- 5669
  

ธำมรงค์  ไกรรัตน์
Thammarong Krairat
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
thamma_krai2006@esdc.go.th
.
08-9942-3443
  

 สมาพร  วงษ์ศรีแก้ว
Samaporn Wongsrikaew
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
samaporn.02@esdc.go.th
.
08-7951-7742
 

วินัย  อสุณี ณ อยุธยา
Winai Asunee Na Ayuttaya
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
asunee_lek@esdc.go.th
.
09-2139-5564
  

เอื้อมพรพิชญ์  แสงศิลา
Euempornpit Saengsila
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
aewsornor@esdc.go.th
.
08-8028-0289
  

กาญจนา  อัลฟ์ทเบิร์ก
Kanjana Alftberg
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
kanjanapongpisanou@esdc.go.th
.
08-6458-0210
 
 

 นุตติยา  อาษานอก
Nuttiya  Asanok
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 nuttiya157@esdc.go.th
.
08-1545-2945
  

รมย์ชลี  ปาระแก้ว
Romchalee Parakaew
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
romchalee@esdc.go.th
.
08-1380-5395
 

เสาวภา  สมศรี
Saowapa Somsri
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
Saowapa831@esdc.go.th
.
09-4308-6962
 

วิมลรัตน์  อุ่นทานนท์
Wimonrat Untanon
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
namonoija@esdc.go.th
.
08-5696-5554
 จารุวรรณ  แจ่มเสียง
jaruwan Jamsieng
ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
 jaruwan7322@esdc.go.th
.
08-8572-0415