รับชมการประชุมย้อนหลัง

การประชุมทบทวนและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษาสู่การจัดการเรียนรู้เชิงรุก 

ในวันที่ 7 พฤษภาคม 2567

ตารางการดำเนินงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา⚪

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารแนวทางและนโยบาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน