รับชมการประชุมย้อนหลัง

การประชุมทบทวนและพัฒนาหลักสูตร ปีการศึกษา พ.ศ.2567 

ในวันที่ 7 พฤษภาคม  2567

รับชมการประชุมย้อนหลัง

การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการโรงเรียนสุจริต 

ปีงบประมาณ พ.ศ.2567  ในวันที่ 5มิถุนายน  2567

ตารางการดำเนินงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา⚪

กลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

เอกสารแนวทางและนโยบาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน