ข่าวประชาสัมพันธ์

ตารางการดำเนินงานของ กลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา⚪

เอกสารแนวทางและนโยบาย 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

เอกสารแนวทางการดำเนินงานและนโยบาย 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1