โครงสร้างกลุ่มงาน นิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา

นายบูรพา พรหมสิงห์
ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ดร.ศุภชัย โถบำรุง
รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุดรธานี เขต 1

ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา