ห้องนิเทศก์ออนไลน์
ศน.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.นุตติยา อาษานอก
      ศึกษานิเทศก์        ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.รมย์ชลี ปาระแก้ว             ศึกษานิเทศก์         ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา  

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.วิมลรัตน์ อุ่นทานนท์ศึกษานิเทศก์      ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนาหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐานและกระบวนการเรียนรู้  

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.จารุวรรณ แจ่มเสียงศึกษานิเทศก์        ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานบริหารการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.กาญจนา อัลฟ์ทเบิร์ก
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.สมาพร วงษ์ศรีแก้ว
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.วินัย อสุณี ณ อยุธยา
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.จิรนาถ อินแสง
ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานพัฒนา       ส่งเสริม มาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพการศึกษา  

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.เสาวภา สมศรี
ศึกษานิเทศก์        ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา  

คลิกเพื่อเข้าชมเว็บไซต์

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.ณัฏฐิญา เคนทุม
ศึกษานิเทศก์        ชำนาญการพิเศษ

>>คลิ๊กเข้าชม<<

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.ณัฐพงษ์ ฉลาดแย้ม
ศึกษานิเทศก์         ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.พิมล ป้องเรือ
ศึกษานิเทศก์            ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.ณัฐฏิมา ศรีพรหมษา
ศึกษานิเทศก์      ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.กัลยกร พรมนาไร่
ศึกษานิเทศก์      ชำนาญการพิเศษ

หัวหน้ากลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา

>>คลิ๊กเข้าชม<<

>>คลิ๊กชม PA <<

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.อณาวิล สุไชยชิต
ศึกษานิเทศก์       ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.ดวงใจ บุญมีประเสริฐ
ศึกษานิเทศก์         ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.อรุโณทัย ภูนาขาว
ศึกษานิเทศก์      ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.เศรษฐินี ประทุมมา
ศึกษานิเทศก์      ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.ชณิดา  ทัศนิยม
ศึกษานิเทศก์       ชำนาญการพิเศษ

ห้องนิเทศออนไลน์
ศน.รัตน์วดี  อินทะกนก
ศึกษานิเทศก์        ชำนาญการ