ข้อมูลบุคลากรและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ

นางสาวชณิดา ทัศนิยม
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ

นายอรรณพ เชื้อดี
เจ้าพนักงานธุรการ

++++++
เจ้าพนักงานธุรการ