ข้อมูลบุคลากรและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ

างสาวรัตน์วดี อินทะกนก
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการ