ข้อมูลบุคลากรและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ

นางอรุโณทัย ภูนาขาว
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ