ข้อมูลบุคลากรและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ

ดร.เอื้อมพรพิชญ์ แสงศิลา
ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา