ข้อมูลบุคลากรและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ

นางเสาวภา สมศรี
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ