ข้อมูลบุคลากรและภารกิจที่ได้รับผิดชอบ

นางจิรนาถ อินแสง
ตำแหน่ง ศึกษานิเทศก์ วิทยฐานะศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ